Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4087
Title: giá trị tiên lượng mức độ nặng của bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn bằng chỉ số nước ngoài mạch phổi
Authors: Nguyễn, Hữu Hồng Quân
Advisor: Nguyễn, Hữu Quân
Keywords: evlwi;picco
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu 1: Mô tả diễn biến của chỉ số nước ngoài mạch phổi EVLWI PiCCO ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Chỉ số EVLWI ở nhóm sống sót có xu hướng giảm dần tại thời điểm T72h, trong khi đó EVLWI nhóm tử vong có xu hướng tăng lên. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng EVLWI (> 10ml/kg) thì tỉ lệ tử vong lên đến 64,3%. Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn có hay không có ARDS thì duy trì chỉ số EVLWI thấp hơn có kết cục lâm sàng tốt hơn. Mục tiêu 2: Nhận xét giá trị tiên lượng tử vong của chỉ số nước ngoài mạch phổi EVLWI PiCCO ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Chỉ số EVLWI có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số oxy hóa máu P/f và AaD02 ở mức tin cậy 99%. Nghiên cứu của chúng tôi chưa thấy mối tương quan giữa EVLWI với các thang điểm SOFA và APACHE II. Chỉ số EVLWI càng cao thì càng tăng tỉ lệ tử vong nên làm giảm số ngày thở máy và số ngày nằm ICU. Giá trị cut-off của chỉ số EVLWI trong dự đoán tiên lượng tử vong của bệnh nhân sốc nhiểm khuẩn là 10,5 ml/kg với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 60% và 69%.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4087
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN HỮU HỒNG QUÂN - Thạc sĩ.docx
  Restricted Access
4.19 MBMicrosoft Word XML
NGUYỄN HỮU HỒNG QUÂN -thạc sĩ.pdf
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.