Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/754
Nhan đề: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MANNITOL LÊN CHỈ SỐ PHẢN ỨNG ÁP LỰC CỦA NÃO Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/754
Bộ sưu tập: Luận văn thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LUAN VAN PHAM ANH SON i SAU BV 14-11.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.