Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4296
Title: ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ THEO DÕI HUYẾT ĐỘNG VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞ LỒNG NGỰC Ở BỆNH NHÂN SAU MỔ TIM MỞ
Authors: Nguyễn, Bá Tư
Advisor: Vũ, Hoàng Phương
Keywords: Electrical cardiometry;cung lượng tim;không xâm lấn;điện trở lồng ngực
Issue Date: 15/11/2022
Abstract: Phương pháp đo cung lượng tim không xâm lấn có thể thay thế các phương pháp xâm lấn trên lâm sàng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát mối tương quan và sự phù hợp khi đo chỉ số cung lượng tim, biến thiên thể tích nhát bóp và chỉ số sức cản mạch hệ thống của phương pháp không xâm lấn điện học so với phương pháp xâm lấn hòa loãng nhiệt. Kết quả thu được 240 cặp số liệu từ 15 người bệnh với hệ số tương quan của các biến số này từ hai phương pháp tương ứng là 0,78, 0,84 và 0,84 (p<0,01). Phân tích Bland-Altman cho thấy phần trăm sai số khi đo chỉ số cung lượng tim là 16,6%. Giới hạn tương đồng khi đo biến thiên thể tích nhát bóp là ±6,8%, khi đo chỉ số sức cản mạch hệ thống là ±382 d.s/cm5/m2. Do vậy, có mối tương quan chặt giữa hai phương pháp và có thể sử dụng phương pháp đo huyết động điện học thay cho phương pháp hòa loãng nhiệt khi đo chỉ số tim và chỉ số sức cản mạch hệ thống nhưng cần có thêm các nghiên cứu khác để có thể đưa ra kết luận về sự tương đồng khi đo biến thiên thể tích nhát bóp.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4296
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
De tai 22.11.docx
  Restricted Access
2.36 MBMicrosoft Word XML
De tai 22.11.pdf
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.