Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4198
Title: Hiệu quả tạo hình ống tủy ở nhóm răng hàm nhỏ thứ nhất bằng hệ thống file Jizai trên thực nghiệm
Authors: Đinh Thị Bích, Liên
Advisor: Trịnh Thị Thái, Hà
Keywords: răng hàm nhỏ;Jizai
Issue Date: 23/9/2022
Publisher: Tạp chí Y Học Việt Nam
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá kết quả tạo hình ống tủy ở nhóm răng hàm nhỏ thứ nhất bằng hệ thống file Jizai trên thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 90 răng hàm nhỏ thứ nhất đã nhổ được thu thập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Viện Đào tạo Răng hàm mặt Trường Đại Học Y Hà Nội ( 51 răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên và 39 răng hàm nhỏ thứ nhất hàm dưới), thời gian từ 6/2021 đến 6/2022. Phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu thực nghiệm không đối chứng, lựa chọn mẫu ngẫu nhiên theo tiêu chí cho đến khi đủ số lượng nghiên cứu. Kết quả: 90 răng hàm nhỏ thứ nhất với 160 ống tủy trong đó 61 ống tủy tạo hình bởi Jizai I( 38,1%), 93 ống tủy tạo hình bằng Jizai II( 58,1%) và 6 ống tủy tạo hình bởi Jizai III( 3,8%). Trong quá trình tạo hình có 3 file Jizai I bị gãy ở 1/3 chóp và không có trường hợp nào gây thủng thành hoặc tạo khấc. File Jizai I, II, III làm thay đổi độ cong trung bình lần lượt là 5.76±3.63 độ, 4,72±3,82 độ và 5.57±3.67 độ. Khả năng định tâm của các file Jizai I, II, III ở vị trí 3mm lần lượt là 0.76±0.27, 0.73±0.33, 0.80±0.27, ở vị trí 5mm là 0.78±0.34, 0.80±0.26, 0.76±0.20, ở vị trí 8mm là 0.86±0.28, 0.82±0.24, 0.68±0.19
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4198
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đinh Thị Bích Liên BSNT45.docx
  Restricted Access
5.68 MBMicrosoft Word XML
Đinh Thị Bích Liên BSNT45.pdf
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.