Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3958
Title: Khảo sát một số thông số huyết động bằng phương pháp đo trở kháng thành ngực physioflow trong theo dõi huyết động 24 giờ đầu ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn
Authors: Nguyễn, Như Bình
Advisor: Nguyễn, Văn Chi
Keywords: Physioflow;Trở kháng sinh học thành ngực
Issue Date: 2022
Abstract: Qua nghiên cứu trên 32 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn được thăm dò huyết động bằng Physoflow tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai từ 1/6/2021 đến ngày 15/8/2022, chúng tôi rút ra kết luận sau: 1. Đặc điểm huyết động bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn được thăm dò bằng Physioflow • Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chỉ số huyết động (CI SVRI,SVI) trong 24 giờ điều trị. • Không có sự khác biệt về chỉ số huyết đôngh (CI,SVRI,SVI) của nhóm bệnh nhân có SOFA cao và thấp, giữa nhóm bệnh nhân sống và tử vong. Có sự khác biệt về chỉ số tim giữa nhóm bệnh nhân có nồng độ lactate máu cao và nhóm bệnh nhân có nồng độ lactate máu trung bình. • Có sự khác biệt về điểm SOFA của nhóm bệnh nhân sống và tử vong. 2. Các thông số huyết động CI, SVRI, SVI, SVV đo bằng trở kháng thành ngực Physiflow có độ chính xác tương đương với đo bằng PiCCO vì: • Kết quả đo các chỉ số CI, SVRI, SVI, SVV giữa hai phương pháp khác nhau không có ý nghĩa thống kê. • Các thông số huyết động CI, SVRI, SVI đo bằng phương pháp trở kháng thành ngực Physioflow và PiCCO có mối tương quan chặt và sự phù hợp tốt với r = 0,581 cho CI, r = 0,582 cho SVRI, r = 0,584 cho SVI. • Các thông só huyết động CI,SVRI,SVI đo bằng phương pháp Physioflow và PiCCO có mối tương quan chặt và sự phù hợp tốt hơn khi đo trong 12 giờ đầu, đặc biệt là 6 giờ đầu tiên.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3958
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Như Bình - BSNT.docx
  Restricted Access
1.46 MBMicrosoft Word XML
Nguyễn Như Bình - BSNT.pdf
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.