Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3295
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Mỹ Hạnh-
dc.contributor.authorHoàng, Hồng Xiêm-
dc.date.accessioned2021-12-27T06:38:23Z-
dc.date.available2021-12-27T06:38:23Z-
dc.date.issued2021-11-30-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3295-
dc.description.abstractMục tiêu: nhận xét kết quả của can thiệp truyền thông bằng hình ảnh lên kiến thức, thái độ, thực hành và tình trạng VSRM của học sinh lớp 6 trường THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Đối tượng: Học sinh lớp 6 trường THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: can thiệp cộng đồng không đối chứng. Kết quả: sau can thiệp điểm trung bình kiến thức tăng từ 7,01 lên 9,38, điểm trung bình thái độ tăng từ 6,99 lên 8,88, điểm trung bình thực hành tăng từ 5,00 lên 7,53. tỉ lệ viêm lợi giảm từ 78,29% xuống 55,81%, Tỉ lệ học sinh xếp loại OHI-S tốt tăng từ 41,09% lên 63,57%, trung bình chỉ số WTCI giảm từ 1,91 xuống 1,16 Kết luận: truyền thông bằng hình ảnh có hiệu quả làm tăng kiến thức, thái độ, thực hành và tình trạng VSRM của học sinhvi_VN
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Dạnh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Bệnh răng miệng ảnh hưởng sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân 3 1.1.1. Tình hình bệnh sâu răng ở trẻ em 6 1.1.2. Tình hình bệnh viêm lợi ở trẻ em 8 1.2. Kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng của học sinh 9 1.3. Truyền thông trong giáo dục sức khỏe 13 1.3.1. Các phương pháp truyền thông - giáo dục sức khỏe 13 1.3.2. Sử dụng hình ảnh trong truyền thông giáo dục sức khỏe 18 1.3.3. Một số công trình nghiên cứu về truyền thông giáo dục nha khoa cho học sinh 20 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1. Đối tượng nghiên cứu 24 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 24 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 24 2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 24 2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 24 2.2.2. Thời gian nghiên cứu 24 2.3. Phương pháp nghiên cứu 24 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 24 2.3.2. Cỡ mẫu 24 2.4. Phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin 25 2.4.1. Các bước tiến hành nghiên cứu 25 2.4.2. Phương tiện, dụng cụ dùng trong nghiên cứu 27 2.4.3. Biện pháp vô trùng 27 2.5. Các biến số nghiên cứu và chỉ số đánh giá 28 2.5.1. Các biến số nghiên cứu 28 2.5.2. Các chỉ số và tiêu chí sử dụng trong đánh giá 30 2.5.3. Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành VSRM của học sinh 35 2.6. Xử lý số liệu 35 2.7. Sai số và cách khắc phục 36 2.8. Đạo đức trong nghiên cứu 36 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 38 3.2. Kết quả của can thiệp truyền thông bằng hình ảnh lên kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng của học sinh 39 3.3. Kết quả của can thiệp truyền thông bằng hình ảnh lên tình trạng vệ sinh răng miệng của học sinh 47 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 53 4.1. Kết quả của can thiệp truyền thông bằng hình ảnh lên kiến thức, thái độ, thực hành VSRM của học sinh. 53 4.1.1. Kết quả của truyền thông bằng hình ảnh lên kiến thức VSRM của học sinh 54 4.1.2. Kết quả của truyền thông bằng hình ảnh lên thái độ VSRM của học sinh 56 4.1.3. Kết quả của truyền thông bằng hình ảnh lên thực hành VSRM của học sinh 57 4.2. Kết quả của can thiệp truyền thông bằng hình ảnh lên tình trạng VSRM của học sinh 59 4.2.1. Kết quả của truyền thông bằng hình ảnh lên tình trạng lợi của học sinh 59 4.2.2. Kết quả của truyền thông bằng hình ảnh lên tình trạng vệ sinh răng miệng của học sinh 61 KẾT LUẬN 65 KHUYẾN NGHỊ 67 BÀI BÁO a. Bài báo: trang bìa tạp chí, trang mục lục, toàn văn bài báo b. Quyết định giao quyết định biên bản nghiệm thu đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC ẢNH MINH HỌAvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Y Hà Nộivi_VN
dc.subjecttruyền thôngvi_VN
dc.subjecthình ảnhvi_VN
dc.titleKết quả can thiệp truyền thông bằng hình ảnh nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành và tình trạng vệ sinh răng miệng của một nhóm học sinh lớp 6 ở Hà Nội năm 2020vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.Xiem 27112021.docx
  Restricted Access
13.14 MBMicrosoft Word XML
luanvan.Xiem 27112021.pdf
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.