Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2446
Title: Mô bệnh học và tình trạng bộc lộ vimentin, ​β-catenin bằng hoá mô miễn dịch ở bệnh nhân ung thư biểu mô vòm họng.
Authors: Lê Thị, Yến
Advisor: Nguyễn Văn, Hưng
Keywords: Ung thư biểu mô vòm họng, vimentin, ​β-catenin
Issue Date: 18/11/2021
Abstract: Mục tiêu: Mô tả đặc điểm vi thể, giai đoạn lâm sàng và xác định tình trạng bộc lộ protein vimentin, ​β-catenin bằng hóa mô miễn dịch ở bệnh nhân ung thư biểu mô vòm họng (UTBMVH) theo phân loại của WHO 2017. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên số lượng 80 bệnh nhân có chẩn đoán UTBMVH tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả: UTBMVH có typ mô bệnh học thường gặp nhất là UTBM vảy không sừng hoá chiếm 96,2%, trong đó riêng dưới typ không biệt hoá chiếm 80%. Vimentin bộc lộ chủ yếu ở bào tương tế bào UTBMVH trong đó u không bộc lộ và bộc lộ vimentin thấp chiếm tỷ lệ cao hơn (81,2%). Không có mối liên quan giữa bộc lộ vimentin tế bào UTBMVH với typ mô bệnh học (p = 0,846). Có mối liên quan giữa bộc lộ vimentin tế bào UTBMVH với giai đoạn T (p = 0,013), di căn hạch (p = 0,019), di căn xa (p = 0,000) và giai đoạn lâm sàng (p = 0,000). Trong UTBMVH, tỷ lệ u dương tính mạnh với β-catenin chiếm 41%, ở màng và bào tương tế bào. Có mối liên quan giữa bộc lộ β-catenin với giai đoạn T (p = 0,022), di căn xa (p = 0,007) và giai đoạn lâm sàng (p = 0,033). Không có mối liên quan giữa bộc lộ β-catenin với di căn hạch (p = 0,078), phân độ NCU (p = 0,052) và ĐTBKBH (p = 0,239). Kết luận: UTBMVH có typ mô bệnh học thường gặp nhất là UTBM vảy không sừng hoá không biệt hóa. Vimentin có mối liên quan chặt chẽ với giai đoạn T, di căn hạch, di căn xa và giai đoạn bệnh của UTBMVH. β-catenin có mối liên quan chặt chẽ với giai đoạn T, di căn xa và giai đoạn bệnh của UTBMVH.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2446
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn Lê Thị Yến NT44 9.11.docx
  Restricted Access
17.63 MBMicrosoft Word XML
Luận văn Lê Thị Yến NT44 9.11.pdf
  Restricted Access
5.5 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Slide luận văn - Lê Yến NT44.pptx
  Restricted Access
7.14 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.