Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/153
Nhan đề: Vật Lý Lý Sinh Y Học – ĐH Y Hà Nội
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học
Tóm tắt: Vật lý học là một ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu những dạng vận động cơ bản nhất của vật chất rồi tìm cách ứng dụng chúng phục vụ đời sống. Trong quá trình phát triển, các ngành khoa học đan xen vào nhau làm nảy sinh các ngành khoa học mới, thí dụ như lý sinh, hoá sinh… Chương trình Vật lý – Lý sinh được dạy tại trường Đại học Y Hà Nội từ năm 1956. Mục tiêu của chương trình này là giúp sinh viên: – Hiểu đúng các định luật vật lý cơ bản có nhiều ứng dụng sau này trong nghiên cứu y học và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. – Phân tích được các quá trình, hiện tượng vật lý cơ bản xảy ra trong cơ thể sông. – Trình bày được nguyên lý của các ứng dụng kỹ thuật vật lý chính trong chẩn đoán và điều trị. – Phân tích được các tác dụng chính của các yếu tô” vật lý lên cơ thể sông phục vụ mục đích bảo vệ môi trường và cơ thê. Do đối tượng phục vụ chính là các sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y nên giáo trình được viết tương đối đơn giản, không dùng nhiều công cụ toán học, chỉ yêu cầu người học có kiến thức phổ thông trung học về vật lý và sinh học. Giáo trình Vật lý – Lý sinh y học này được viết với thời lượng môn học là 75 tiết theo quy định trong khung chương trình của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/153
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1879_Vat ly ly sinh.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
198.71 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.