Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3691
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đăng Vững-
dc.contributor.authorLê, Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2022-08-23T07:09:17Z-
dc.date.available2022-08-23T07:09:17Z-
dc.date.issued2022-07-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3691-
dc.description.abstractSinh viên Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh hóa là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị lây nhiễm virus Viêm gan B thông qua các hoạt động thực hành nghề nghiệp tại bệnh viện. Họ là những nhân viên y tế tương lai và còn là những người sẽ tư vấn cho cộng đồng phòng tránh lây nhiễm và những hậu quả do virus viêm gan B gây ra. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên toàn bộ sinh viên bác sĩ đa khoa hệ chính quy đang học từ năm thứ nhất đến năm thứ 6 tại Phân hiệu Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ sinh viên đạt về kiến thức phòng lây nhiễm HBV chiếm 63,2%, không đạt chiếm 36,8%; Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa giới tính, năm học và tìm hiểu về bệnh với kiến thức về phòng lây nhiễm virus viêm gan B. Cần tăng cường tuyên truyền nhằm cung cấp, củng cố kiến thức và nhắc nhở sinh viên thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B có hiệu quả.vi_VN
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 3 1.1. Các khái niệm và đặc điểm của vi rút viêm gan B……………… 3 1.1.1. Các khái niệm 3 1.1.2. Dịch tễ học vi rút viêm gan B trên thế giới và tại Việt Nam 7 1.1.3. Các dấu ấn huyết thanh của vi rút viêm gan B 8 1.1.4. Kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) và anti HBs 10 1.1.5. Kháng nguyên lõi vi rút viêm gan B (HBcAg) và anti HBc 10 1.1.6. Kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) và anti Hbe 10 1.1.7. Phương thức lây truyền vi rút viêm gan B 12 1.2. Tổng quan một số nghiên cứu về kiến thức, thực hành phòng bệnh viêm gan B ở sinh viên Y khoa………………………………………. 16 1.2.1. Tổng quan một số nghiên cứu trên thế giới 16 1.2.2. Tổng quan một số nghiên cứu tại Việt Nam 17 1.3. Tổng quan nghiên cứu về mối liên quan giữa một số yếu tố với kiến thức, thực hành phòng bệnh viêm gan B ở sinh viên Y khoa……... 18 1.3.1. Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới 18 1.3.2. Tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam 19 1.4. Giới thiệu về địa điểm nghiên cứu……………………………… 19 CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1. đối tượng nghiên cứu………………………………………………….21 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: 21 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ: 21 2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu: 21 2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 21 2.2.2. Thời gian nghiên cứu 22 2.3. Phương pháp nghiên cứu 22 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 22 2.3.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 22 2.3.3. Phương pháp chọn mẫu 22 2.4. Công cụ và kỹ thuật thu thập số liệu:………………………………23 2.4.1. Công cụ nghiên cứu 23 2.5. Các biến số nghiên cứu………………………………………………..24 2.6. Cách đánh giá kiến thức, thực hành phòng bệnh viêm gan B của SV…29 2.6.1. Đánh giá về kiến thức phòng bệnh viêm gan B của sinh viên 29 2.6.2. Đánh giá về thực hành phòng bệnh viêm gan B của sinh viên 30 2.7. Xử lý và phân tích số liệu……………………………………………..31 2.8. Sai số và khống chế sai số …………………………………………….31 2.9. Đạo đức nghiên cứu……………………………………………………32 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1. Mục tiêu 1………………………………………………………………33 3.1.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 33 3.1.2. Kết quả về kiến thức phòng chống lây nhiễm vi rút viêm gan B của đối tượng nghiên cứu: 38 3.1.3. Kết quả về thực hành phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B 41 3.2. Mục tiêu 2………………………………………………………………46 CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN 52 4.1. Mục tiêu 1………………………………………………………………52 4.1.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 52 4.1.2. Kiến thức về phòng lây nhiễm vi rút Viêm gan B 54 4.1.3. Thực hành liên quan đến phòng lây nhiễm Viêm gan B ở sinh viên 58 4.2. Mục tiêu 2 …………………………………………………………..62 4.2.1. Mối liên quan giữa một số yếu tố cá nhân của sinh viên và kiến thức phòng bệnh viêm gan B 62 4.2.2. Mối liên quan giữa một số yếu tố cá nhân của sinh viên và thực hành tiêm phòng vắc xin viêm gan B của sinh viên Phân hiệu 64 4.2.3. Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành phòng bệnh viêm gan B 66 4.2.4. Hạn chế của nghiên cứu 66 KẾT LUẬN 68 KHUYẾN NGHỊ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤCvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectViêm gan B, sinh viên bác sĩ đa khoa, kiến thức, thực hành, phòng bệnhvi_VN
dc.titleKiến thức, thực hành phòng bệnh Viêm gan B của sinh viên Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa năm 2021 và một số yếu tố liên quanvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHYTCC2021_02200739.pdf
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Lê Thanh Huyền - CH YTCC 29.docx
  Restricted Access
2.55 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.