Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3295
Title: Kết quả can thiệp truyền thông bằng hình ảnh nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành và tình trạng vệ sinh răng miệng của một nhóm học sinh lớp 6 ở Hà Nội năm 2020
Authors: Hoàng, Hồng Xiêm
Advisor: Trần, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: truyền thông;hình ảnh
Issue Date: 30/11/2021
Publisher: Trường Đại học Y Hà Nội
Abstract: Mục tiêu: nhận xét kết quả của can thiệp truyền thông bằng hình ảnh lên kiến thức, thái độ, thực hành và tình trạng VSRM của học sinh lớp 6 trường THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Đối tượng: Học sinh lớp 6 trường THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: can thiệp cộng đồng không đối chứng. Kết quả: sau can thiệp điểm trung bình kiến thức tăng từ 7,01 lên 9,38, điểm trung bình thái độ tăng từ 6,99 lên 8,88, điểm trung bình thực hành tăng từ 5,00 lên 7,53. tỉ lệ viêm lợi giảm từ 78,29% xuống 55,81%, Tỉ lệ học sinh xếp loại OHI-S tốt tăng từ 41,09% lên 63,57%, trung bình chỉ số WTCI giảm từ 1,91 xuống 1,16 Kết luận: truyền thông bằng hình ảnh có hiệu quả làm tăng kiến thức, thái độ, thực hành và tình trạng VSRM của học sinh
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3295
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.Xiem 27112021.docx
  Restricted Access
13.14 MBMicrosoft Word XML
luanvan.Xiem 27112021.pdf
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.