Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/159
Nhan đề: Giáo Trình Sinh Lý Học – ĐH Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên, NXB ĐHQG Hà Nội
Tóm tắt: Để đáp ứng với yêu cầu đào tạo, Bộ môn Sinh lý học đã biên soạn cuốn tài liệu này. Cuốn sách bao gồm những nội dung bám sát mục tiêu môn Sinh lý học của chương trinh đào tạo bác sỹ đa khoa định hướng cộng đồng. Sách đề cập đến những kiến thức Sinh lý học y học cơ bản nhất nhằm giúp sinh viên có cơ sở để học các môn Y học lâm sàng và Y học dự phòng. Các kiến thức được viết trong sách là những kiến thức vừa kinh điển, vừa cập nhật. Sách gồm hai phần: Phần 1: gồm Sinh lý học đại cương và Dịch thể. Phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về các quy luật chung của hoạt động cơ thể. Phần 2: gồm Sinh lý học cơ quan và Hệ thống cơ quan. Phần này giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về cơ chế hoạt động của từng cơ quan, hệ thống cơ quan trong cơ thể. Với những nội dung đã trình bày, cuốn sách xuất bản lần này sẽ là tài liệu học tập chủ yếu dành cho sinh viên Y khoa. Đồng thời, sách cũng được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên là đối tượng đào tạo Cử nhân Điều dưỡng, Y học dự phòng.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/159
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1833_Giao Trinh Sinh Ly Hoc (NXB dai Hoc Quoc Gia 2010) - Nguyen Van Tu, 316 Trang.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
134.94 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.