Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/158
Title: Atlas Sinh lý học (Bản dịch Tiếng Việt)
Issue Date: 2003
Publisher: NXB Y Học
Abstract: Tính trực quan trong quá trình học tập và nghiên cứu sinh lý học cũng cần thiết không kém so với trong quá trình giảng dạy giải phẫu học và mô học, nhưng thường các sách giáo khoa không đủ lượng tư liệu minh họa. Atlas sinh lý học được soạn thảo tương ứng với yêu cầu của chương trình học tập môn sinh lý học đại cương và sinh lý học người và động vật. Sách rất đắc dụng cho việc tự học của sinh viên để củng cố các kiến thức đã thu nhận đựợc ở giảng đường. Trong “Atlas” cả các quan điểm khoa học sinh lý học kinh điển lẫn các thành tựu khoa học hiện đại đều được sử dụng đầy đủ. đặc biệt có một chương giải thích những vấn đề mang tính thời sự: Sự thích nghi của con người với các điều kiện của môi trường bên ngoài…
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/158
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1906_Atlas sinh ly(NXB Y hoc).pdf
  Restricted Access
24.84 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.