Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/144
Nhan đề: Functional symptoms in Pediatric Disease
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/144
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1. Functional symptoms in Pediatric Disease-168.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
5.7 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.