Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/140
Nhan đề: Atlas of Cardiac Surgical Techniques - A Volume in the Surgical Techniques Atlas Series
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Tina Rebane
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/140
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1. Atlas of Cardiac Surgical Techniques - A Volume in the Surgical Techniques Atlas Series -143.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
48.97 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.