Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/108
Nhan đề: Breast Imaging
Tác giả: James H, Thrall, MD
Năm xuất bản: 2011
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/108
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Breast Imaging E-Book The Requisites (Requisites in Radiology)-151.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
30.72 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.