Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/105
Nhan đề: Vascular Technology
Từ khoá: An Illustrated Review
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/105
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vascular Technology An Illustrated Review, 5 Edition -223.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.