Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4111
Title: Mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kháng thể kháng U1-RNP trong một số bệnh mô liên kết tự miễn
Authors: Vũ, Xuân Hương
Advisor: Vũ, Huy Lượng
Keywords: Anti U1-RNP;XCBHT;SLE;VBC;HC Overlap
Issue Date: 2022
Abstract: Mối liên quan giữa kháng thể kháng U1-RNP và một số bệnh mô liên kết tự miễn
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4111
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Xuân Hương-BSNT.pdf
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
VŨ XUÂN HƯƠNG-BSNT.docx
  Restricted Access
3.22 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.