Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4102
Title: Chất lượng cuộc sống của người bệnh trước và sau phẫu thuật gãy xương hàm mặt tại Bệnh viện E
Authors: Nguyễn Thị, Hảo
Advisor: Nguyễn Hoàng, Thanh
Keywords: chất lượng cuộc sống;gãy xương hàm mặt
Issue Date: 11/2022
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) của người bệnh (NB) sau phẫu thuật (PT) gãy xương hàm mặt (GXHM) và mô tả một số yếu tố liên quan đến CLCS sau PT GXHM. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 60 NB được PT GXHM tại Bệnh viện E từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2021. Đánh giá CLCS của NB bằng thang điểm OHIP-14 VN. Kết quả: CLCS của NB GXHM sau 1 tháng PT cải thiện có ý nghĩa thống kê so với trước PT. Các đặc điểm trình độ học vấn, mức thu nhập hàng tháng, bệnh kèm theo, biến chứng PT và tình trạng cố định hàm sau PT có ảnh hưởng đến CLCS của NB sau 1 tháng PT GXHM.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4102
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Hảo - Cao học.pdf
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyễn Thị Hảo - Cao học.docx
  Restricted Access
719.04 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.