Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4033
Title: ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN SỐNG THÊM TOÀN BỘ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ĐƯỢC XẠ TRỊ TRONG CHỌN LỌC BẰNG HẠT VI CẦU PHÓNG XẠ RESIN Y-90
Authors: Lương, Đình Bính
Advisor: Phạm, Văn Thái
Keywords: Ung thư biểu mô tế bào gan;Thời gian sống thêm toàn bộ;hạt vi cầu phóng xạ resin Y-90;xạ trị trong chọn lọc
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thời gian sống thêm toàn bộ của bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư biểu mô tế bào gan điều trị bằng xạ trị trong chọn lọc với hạt vi cầu Resin gắn Y-90 tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 111 bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, hồi cứu, can thiệp lâm sàng không đối chứng. Kết quả nghiên cứu: Thời gian OS trung vị là 25,9 tháng, khoảng CI 95% là 15,3 – 36,6 tháng. Tỷ lệ OS tại thời điểm 1 năm trở lên là 69,7%. Có sự khác biệt về thời gian sống thêm toàn bộ giữa các nhóm ECOG 0 và ECOG 1, nhóm có nồng độ AFP <400ng/ml và trên 400ng/ml, nhóm có kích thước u <5cm và nhóm có kích thước u trên 5cm, nhóm có huyết khối tĩnh mạch cửa và nhóm không có huyết khối tĩnh mạch cửa. Phân tích đa biến cho thấy huyết khối tĩnh mạch cửa là yếu tố ảnh hưởng đến sống thêm toàn bộ.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4033
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
đề tài CH29 - Dr.Binh - Final.pdf
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
đề tài CH29 - Dr.Binh - FINAL.docx
  Restricted Access
1.55 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.