Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3616
Title: Kết quả gạn tách tế bào gốc máu ngoại vi của trẻ em tại viện huyết học truyền máu trung ương giai đoạn 2014-2020
Authors: Nguyễn, Thành Luân
Advisor: Trần, Ngọc Quế
Keywords: Huyết học - Truyền máu;Tế bào gốc
Issue Date: 2021
Abstract: “Kết quả gạn tách TBG máu ngoại vi của trẻ em tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương” với hai mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả gạn tách TBG máu ngoại vi của trẻ em tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giai đoạn 2014-2020. 2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả gạn tách và biến chứng xảy ra trong quá trình gạn tách TBG máu ngoại vi của trẻ em tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giai đoạn 2014-2020.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3616
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV-NGUYỄN THÀNH LUÂN.docx
  Restricted Access
9.82 MBMicrosoft Word XML
LV-NGUYỄN THÀNH LUÂN.pdf
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.