Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2872
Title: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SÂU CHÂN RĂNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI
Authors: Hà Lan, Hương
Advisor: Trần Cao, Bính
Keywords: răng hàm mặt;8720501
Issue Date: 2021
Abstract: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SÂU CHÂN RĂNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2872
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021THShalanhuong.pdf
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2021THShalanhuong.docx
  Restricted Access
13.22 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.