Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2217
Title: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tạo tổn thương dưới sụn và ghép khối tế bào gốc tủy xương tự thân trong điều trị thoái hóa khớp gối
Authors: Dương Đình, Toàn
Advisor: PGS.TS. Đào Xuân, Tích
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu, Hà
Keywords: 62720129;Chấn thương chỉnh hình và tạo hình
Issue Date: 2016
Abstract: THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI. CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tạo tổn thương dưới sụn và ghép khối tế bào gốc tủy xương tự thân trong điều trị thoái hóa khớp gối”.. Mã số: 62720129; Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và Tạo hình. Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đào Xuân Tích; 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội. Qua nghiên cứu 46 trường hợp thoái hóa khớp gối tiên phát được phẫu thuật tạo tổn thương dưới sụn và ghép khối tế bào gốc tủy xương tự thân tại Bệnh viện Việt Đức, trong thời gian từ tháng 11/2011-1/2015, chúng tôi rút ra được một số kết luận sau:. 1. Đặc điểm một số chỉ số tế bào tủy xương và khối tế bào gốc tách từ dịch tuỷ xương của 46 bệnh nhân thoái hóa khớp gối tiên phát:. Số lượng tế bào có nhân tủy xương trung bình là 69,03 ± 49,86 G/L. Số lượng tế bào gốc CD34(+) tủy xương trung bình là 0,56 ± 0,93 G/L, tỷ lệ tế bào gốc CD34(+) tủy xương trung bình chiếm 0,71 ± 0,78%. Số lượng tế bào đơn nhân và tỷ lệ tế bào CD34(+) tương quan tỷ lệ nghịch với tuổi bệnh nhân (nhóm trên và dưới 50 tuổi đối với tỷ lệ tế bào CD34(+)). Trong khối tế bào gốc tủy xương tự thân sau khi tách và cô đặc từ 120ml dịch tủy xương, tỷ lệ tế bào gốc CD34(+) tăng so với trước khi tách, chiếm 1,44 ± 0,67%. Có mối tương quan tỷ lệ thuận giữa số lượng tế bào CD34(+) và số lượng tế bào có nhân (r = 0,72, p<0,05). Số lượng cụm CFU-F thu được khi nuôi cấy từ 1x106 tế bào trong khối tế bào gốc tủy xương trung bình là 43,17 ± 25,23 cụm, có xu hướng tăng theo số lượng tế bào đơn nhân (r = 0,27), và giảm theo tuổi bệnh nhân (r = -0,06).. 2. Kết quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng nội soi tạo tổn thương dưới sụn và ghép khối tế bào gốc tủy xương tự thân.. Đây là một phương pháp điều trị ít xâm lấn, phục hồi sụn khớp, an toàn, không gặp biến chứng. Triệu chứng lâm sàng được cải thiện sau mổ, trong đó mức độ đau gối ở trạng thái nghỉ ngơi được cải thiện sớm sau mổ 1 tháng. Ở trạng thái vận động, sau mổ 6, 12, 18 và sau 24 tháng mức độ đau gối đều giảm, với điểm VAS trung bình tương ứng là 3,67; 2,77; 2,1 và 1,7, so với trước mổ là 5,68. Chức năng khớp gối được cải thiện sau mổ. Điểm KOOS trung bình chung trước mổ là 36,34, sau mổ 6, 12, 18 và sau 24 tháng, điểm KOOS trung bình tăng dần, tương ứng 55,2; 64; 70,88 và 74,62 điểm. Điểm KOOS tăng tỷ lệ thuận với tế bào tạo cụm CFU-F. Có sự phục hồi bề dày sụn khớp trên phim CHT sau mổ 12-24 tháng, cụ thể điểm Noyes trước mổ trung bình là 12 ± 1,46 điểm, sau mổ 12-24 tháng, điểm Noyes trung bình là 7 ± 1,5 điểm. Thể tích sụn tăng từ trung bình 0,45 ± 0,2629 cm3 trước mổ, lên trung bình 0,55 ± 0,2901 cm3 sau mổ 12-24 tháng.. Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh. PGS.TS. Đào Xuân Tích Dương Đình Toàn.
INFORMATION SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS. Thesis title: “Applied research on using arthroscopic microfracture and transplantation of autologous bone marrow stem cell in treatment of knee osteoarthritis”.. Code: 62720129. Field of study: Orthopaedics and Reconstruction. Instructors: Associate Prof. Dao Xuan Tich, Associate Prof. Nguyen Thi Thu Ha. The work is completed at: Ha Noi Medical University. The new conclusions of the thesis:. 1. Some indicators of bone marrow cells and stem cell block derived from marrow cell fluid of patients with knee osteoarthritisIn bone marrow: average quantity of nucleated cells is 69.03 ± 49.86 G/L, average quantity of CD34(+) stem cells is là 0.56 ± 0.93 G/L, average proportion of CD34(+) stem cells is 0.71 ± 0.78%. Quantity of single nucleated cells inversely correlated with patient age. There were difference in quantity and proportion of CD34(+) cells between two above groups and under-50-year-old patients. In the stem cell block from bone marrow after separation, proportion of CD34(+) stem cells is higher than that before separation, making up 1.44 ± 0.67%. Quantity of CD34(+) cells is directly proportional to quantity of nucleated cells (r = 0.72, p<0.05). Quantity of obtained CFU-F cell aggregates after culture of 1x106 cells in stem cell block in bone marrow in average is 43.17 ± 25.23 aggregates, tends to increase with the amount of mononuclear cells (r = 0.27), and decreases with patient age (r = -0.06).. 2. Treatment resultsThis treatment is a minimally invasive surgery, simple and high effective method without any complication. Knee pain in resting state reduced after 1 month of surgery. Knee pain also reduced after 6, 12, 18 and 24 months of surgery. Functions of knee were significantly rehabilitated after surgery, average KOOS before surgery and after 24 months of surgery was 36.34 and 74.62, respectively. Rehabilitation of function of knee is directly proportional to quantity of MSC injected into knee joint. Thickness of articular cartilage after surgery increased that was shown in MRI film after 12-24 months of surgery, Noyes scores before surgery in average was 12±1.46, and after surgery in average was 7±1.50. Volume of cartilage before surgery and after 12-24 months of surgery was 0.45cm3 and 0.55cm3, respectively.. Science instructor Fellows. Prof. Dao Xuan Tich Duong Dinh Toan
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2217
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160_NGUYENDINHTOAN_TVLA.pdf
  Restricted Access
6.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
160_NguyenDinhToan_TT.pdf
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.