Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2147
Title: Nghiên cứu nồng độ vitamin D3(25-OH), IL-6 huyết thanh và mối liên quan đến mức độ hoạt động bệnh của bệnh viêm khớp dạng thấp. ( Ngày công bố: 01/07/2021)
Authors: Nguyễn Thị, Hiền
Advisor: PGS.TS. Trần Thị Minh, Hoa
Keywords: 62720142;Nội xương khớp
Abstract: Những kết luận mới của luận án:. 1/ Đây nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đánh giá mối tương quan của nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh với mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấp.. 2/ Các kết luận mới của luận án: Nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh có mối tương quan nghịch với hệ số tương quan r = -0,605; có ý nghĩa thống kê với p=0,0001. Có sự khác biệt về nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh theo DAS28-CRP với mức độ hoạt động bệnh nhẹ, vừa, nặng; (p<0,05). Nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh tương quan thuận với các chỉ số đánh giá mức độ hoạt động bệnh DAS28-CRP, SDAI, CDAI; (p<0,001). Khi phân tích theo dõi dọc, giảm có ý nghĩa thống kê nồng độ IL-6 huyết thanh (p<0,05), tăng nồng độ vitamin D3(25-OH) huyết thanh không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) sau điều trị 03 tháng (T3) và sau điều trị 6 tháng (T6) so với thời điểm bắt đầu nghiên cứu (T0). Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh ở T0 (r = -0,761); T3(r = -0,501); T0 (r = -0,420); (p<0,05). Nồng độ vitamin D3(25-OH) huyết thanh có mối tương quan nghịch với DAS28-CRP, SDAI, CDAI ở T0 (p<0,001) nhưng không có tương quan ở T3 và T6 (p>0,05). Nồng độ Il-6 huyết thanh có mối tương quan thuận với DAS28-CRP, SDAI, CDAI ở T0, T3, T6 (p<0,001).
New conclusions of the thesis:. 1 / This is the first study in Vietnam to evaluate the correlation of serum vitamin D3 (25-OH) and IL-6 levels with rheumatoid arthritis disease activity.. 2 / The new conclusions of the thesis: The serum vitamin D3 (25-OH) and serum IL-6 levels have a negative correlation with the correlation coefficient r = -0,605; statistically significant with p = 0.0001. There were differences in serum vitamin D3 (25-OH) and IL-6 levels according to DAS28-CRP with mild, moderate, and severe disease activity (p <0.05). Serum vitamin D3 (25-OH) and IL-6 levels were positively associated with disease activity scores (DAS28-CRP, SDAI, and CDAI) (p <0.001). In vertical tracking analysis, a statistically significant decrease in serum IL-6 concentrations (p <0.05), an increase in serum vitamin D3 (25-OH) concentrations was not statistically significant (p > 0.05) at 3 months after treatment (T3) and 6 months after treatment (T6) compared to the start of the study (T0). There was a negative correlation between the serum vitamin D3 (25-OH) and serum IL-6 levels at T0 (r = -0.761); T3 (r = -0,501); T0 (r = -0,420); (p <0.05). Serum vitamin D3 (25-OH) levels correlated positively with DAS28-CRP, SDAI, and CDAI at T0 (p <0.001) but no correlation at T3 and T6 (p> 0.05). Serum IL-6 was positively associated with DAS28-CRP, SDAI, and CDAI at T0, T3, T6 (p <0.001).
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2147
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
638_00_TVLA_Hien_34_Noi XK.pdf
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
638_TTLA_ Hien_34_ Noi XK.rar
  Restricted Access
262.34 kBWinRAR Compressed Archive


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.