Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2009
Title: Một số yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến tần số tim, huyết áp 24 giờ của cán bộ chiến sĩ Công an và giải pháp can thiệp
Authors: Phan Văn, Mai
Advisor: GS.TS. Lưu Ngọc, Hoạt
PGS.TS. Đào Thị Minh, An
Keywords: 62720164;Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế
Abstract: Những kết luận mới của luận án:. 1. Tần số tim, huyết áp của cán bộ, chiến sĩ Công an thay đổi theo nhịp sinh học, tăng dần vào buổi sáng (5 đến 6 giờ), sau đó dao động nhẹ suốt cả ngày, giảm dần về tối (21 đến 23 giờ), thấp nhất về đêm (1 đến 4 giờ). Chênh lệch tần số tim, huyết áp giữa buổi đêm và buổi sáng là lớn nhất. Tần số tim, huyết áp của Cảnh sát giao thông đường bộ cao hơn Cán bộ văn phòng và Học viên Công an ở hầu hết các thời điểm ban ngày và mùa hè. Chỉ số nhiệt mùa hè trong môi trường làm việc của Cảnh sát giao thông đường bộ và Học viên Công an ở mức cảnh báo cực độ, nghĩa là có nguy cơ nguy cơ xảy ra say nắng, chuột rút và kiệt sức do nhiệt khi phơi nhiễm kéo dài và, hoặc hoạt động thể lực.. 2. Mức độ biến đổi yếu tố nhiệt độ, độ ẩm trong môi trường 24 giờ đóng góp nhiều nhất (khoảng 2/3) vào tổng biến đổi tần số tim, huyết áp của cán bộ, chiến sĩ. BMI, tuổi tác và điểm số các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa thống kê đối với sự thay đổi của tần số tim, huyết áp của cán bộ, chiến sĩ Công an.. 3. Ô cách nhiệt và ô phản nhiệt có hiệu quả cải thiện điều kiện vi khí hậu nóng trong môi trường làm việc và giúp CSGTĐB có cảm giác dễ chịu hơn..
Summary of new contribution from the thesis:. 1. Heart rate and BP of policemen in our surveyvary according to the circadian rhythm, gradually increase in the morning (5:00AM to 6:00AM), then slightly fluctuate throughout the day, gradually decrease in the evening (21:00PM to 23:00PM), reach the trough at night (1:00AM to 4:00AM). The difference in heart rate and BP between the night and the morning is the highest. The Road Traffic Policemen’s heart rate and BP are higher than those of Police officers and Police students at most of the time of the daytime in summer. Summer heat indices at the workplace of the Road Traffic Police and of Police students pose an extreme warning.. 2. The variation level of 24-hour temperature and humidity in the environmenthas the most (about 2/3) effect on the total variation of policemen’s heart rate and BP. In the meanwhile, other aspects of BMI, ages and scores of risk factors gain a statistical significance for the variation in their heart rate and BP.. 3. Heat-insulation and Heat-reflection umbrellas effectively improve microclimate conditionsin their workplaces and help the Road Traffic Police feel more comfortable..
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2009
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521_TVLA PHANVANMAI.pdf
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
521_TTLA PhanVanMai.rar
  Restricted Access
1.69 MBWinRAR Compressed Archive


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.