Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1975
Title: Nghiên cứu độc tính và hiệu quả của ACNECA trong điều trị bệnh trứng cá thông thường thể vừa
Authors: Nguyễn Thị, Hiền
Advisor: GS.TS. Nguyễn Hữu, Sáu
TS. Dương Minh, Sơn
Keywords: 62720152;Da liễu
Abstract: Những kết luận mới của luận án:. 1. Xác định độc tính cấp, bán trường diễn. ACNECA không gây độc tính cấp trên chuột nhắt trắng ở liều dung nạp tối đa 75g/kg/ngày. ACNECA không gây độc tính bán trường diễn trên chuột cống trắng với liều 0,72 g/kg/ngày và liều 2,16 g/kg/ngày (chuột được uống thuốc thử liên tục trong 90 ngày).. 2. Tác dụng của ACNECA trên thực nghiệm. ACNECA có tác dụng ức chế 3 chủng vi khuẩn C.acnes, S. aureus, S. epidermidis với các giá trị MIC (MBC) lần lượt là 0,534 (4,272) mg/ml, 1,068 (8,5)mg/ml, 1,068 (8,5)mg/ml. Với liều 4,32 g/kg/ngày ACNECA có tác dụng chống viêm cấp, bán cấp trên mô hình phù tai chuột nhắt trắng với mức độ ức chế viêm lần lượt là 46,74% và 14,17% (p<0,05) và liều 1,44 g/kg/ngày chỉ có tác dụng trên mô hình viêm cấp với mức độ ức chế viêm là 43,24% (p<0,05). ACNECA có hiệu quả điều trị trên mô hình trứng cá do vi khuẩn C. acnes tại vành tai chuột cống trắng với liều 0,72 g/kg/ngày và liều 2,16 g/kg/ngày (p<0,05).. 3. Đánh giá hiệu quả của ACNECA trên lâm sàng trong điều trị bệnh trứng cá thông thường mức độ vừa. ACNECA có tác dụng điều trị trứng cá thông thường trên người với liều 0,12g/kg/ngày. Sau 60 ngày điều trị, nhóm nghiên cứu (uống ACNECA) có số lượng tổn thương trung bình giảm từ 66,32±25,27 xuống 19,74±15,56, 100% bệnh nhân được ghi nhận với sự cải thiện (Tốt 22%, Khá 40%,Trung bình 38%). Nhóm đối chứng (uống isotretinoin 0,5mg/kg/ngày) có hiệu quả tốt hơn nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không có tác dụng không mong muốn và cải thiện chứng trạng y học cổ truyền tốt hơn nhóm đối chứng (p<0,05)..
New conclusions of the thesis:. 1. Determining the acute toxicity, semi-chronic toxicity:. ACNECA did not cause acute toxicity in white mice at the maximum tolerated dose of 75g/kg/day. ACNECA did not cause semi-chronic toxicity in white rats at a dose of 0.72 g/kg/day and a dose of 2.16 g/kg/day (rats taking ACNECA continuously for 90 days).. 2. Effectiveness of ACNECA on experimental studies . ACNECA had the effect of inhibiting 3 strains of bacteria C. acnes, S. aureus, S. epidermidis with the MIC (MBC) were 0.534 (4.272) mg/ml, 1.068 (8.5) mg/ml, 1.068 (8.5) mg/ml. With the dose of 4.32 g/kg/day ACNECA had anti-inflammatory effect on mice edema model with the level of inhibiting inflammation in acute and sub-acute inflammation was 46.74% and 14.17% (p <0.05). ACNECA dose of 1.44 g/kg/day was only effectiveness on acute inflammatory model with the level of inhibiting inflammatory of 43.24% (p <0.05). ACNECA had effects on acne treatment model caused by C. acnes in the rat ear with a dose of 0.72 g/kg/day and a dose of 2.16 g/kg/day.. 2. Clinical effectiveness of ACNECA on treating moderate acne vulgaris. ACNECA had the effect of treating acne vulgaris in humans with the dose of 0.12g/kg/day. After 60 days of treatment, the intervention group had the average number of lesions reduced from 66.32 ± 25.27 to 19, 74 ± 15.56 (p <0.001), 100% of patients were noted with improvement (Good 22%, Fairly 40%, Average 38 %). The control group (drinking isotretinoin 0.5mg/kg/day) had better results than that in the intervention group. However, the intervention group had no adverse effects and had improvement of traditional medicine status better than that in the control group (p <0.05)..
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1975
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493_TVLA NGUYENTHIHIEN.pdf
  Restricted Access
5.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
493_TTLA NguyenThiHien.pdf
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.