Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1861
Title: Kết quả điều trị nhồi máu não trong giai đoạn từ 3 đến 4,5 giờ bằng thuốc tiêu huyết khối Alteplase liều thấp
Authors: Phạm Phước, Sung
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Văn, Liệu
PGS.TS. Mai Duy, Tôn
Keywords: 62720147;Thần kinh
Issue Date: 2019
Abstract: . THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Kết quả điều trị nhồi máu não trong giai đoạn từ 3 đến 4,5 giờ bằng thuốc tiêu huyết khối Alteplase liều thấp”. Mã số: 62720147; Chuyên ngành: Thần kinh. Nghiên cứu sinh: Phạm Phước Sung. Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Văn Liệu; 2. PGS.TS. Mai Duy Tôn. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội. Những kết luận mới của luận án:. Luận án đã đánh giá được kết quả điều trị nhồi máu não cấp giai đoạn cửa sổ từ 3 đến 4,5 giờ bằng thuốc tiêu huyết khối Alteplase liều thấp (0,6mg/kg thể trọng) trong thời gian nằm viện, tại thời điểm 3 tháng và các biến cố bất lợi. Tỷ lệ bệnh nhân có biến cố bất lợi và kết cục lâm sàng sau 3 tháng điều trị trong giới hạn tỷ lệ của các thử nghiệm ngẫu nhiên liều chuẩn ECASS 3, NINDS và thử nghiệm so sánh liều ENCHANTED. Kết quả của nghiên cứu này không trùng lặp với các nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước.. Luận án đã xác định được các yếu tố có thể tiên lượng độc lập và vai trò của các thang điểm tiên lượng về khả năng hồi phục chức năng thần kinh tại thời điểm ba tháng. Các yếu tố và thang điểm đó là: Tiền sử đái tháo đường, điểm ASPECT < 8 điểm, điểm tiên lượng DRAGON ≥ 4 và điểm ASTRAL ≥ 25. Nghiên cứu đã áp dụng đồng thời nhiều thang điểm tiên lượng trên mỗi đối tượng bệnh nhân mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập đầy đủ.. HƯỚNG DẪN 1 HƯỚNG DẪN 2 NGHIÊN CỨU SINH . Nguyễn Văn Liệu Mai Duy Tôn Phạm Phước Sung.
CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION. Title: “The treatment outcome of acute ischemic stroke between 3 to 4.5 hours with low dose”. Code number: 62720147; Major: Neurology. Fellow: Pham Phuoc Sung. Academic Superviser: 1. Assoc. Prof. PhD Nguyen Van Lieu2. Assoc. Prof. PhD Mai Duy Ton. Education Institution: Ha Noi Medical School. The new conclusion of the thesis: . 1. The thesis evaluated the treatment results of acute ischemic stroke between 3 to 4.5 hours from symptom onset with low dose thrombolytic Alteplase (0.6 mg/kg) during inpatient period, at 3 months and their adverse events. The rate of patients had adverse events and achieved good clinical outcomes after 3 months of treatment was within the proportional limits of the standard dose ECASS 3, NINDS trial and the ENCHANTED (low dose versus standard dose ) trial. This result did not overlap domestically and internationally with any other studies. 2. The thesis identified independent predictors and the role of predictive scores for neulological functional outcome at 3 months. The factors and scores were: history of diabetes mellitus, ASPECT scores < 8, DRAGON scores ≥ 4 and ASTRAL scores ≥ 25. The study simultaneously calculated multiple predictive scores those previus studies had not mentioned sufficiently Superviser 1 Superviser 2 PhD Candidate . Nguyen Van Lieu Mai Duy Ton Pham Phuoc Sung.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1861
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
397_PHAMPHUOCSUNG-LAtk33.pdf
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
397_PhamPhuocSung-ttTK33.pdf
  Restricted Access
317.32 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.