Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1840
Title: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của chức năng nhận thức sau nhồi máu não và một số yếu tố liên quan
Authors: Đào Thị Bích, Ngọc
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Văn, Liệu
PGS.TS. Nguyễn Kim, Việt
Keywords: 62720147;Thần kinh
Issue Date: 2018
Abstract: THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của chức năng nhận thức sau nhồi máu não và một số yếu tố liên quan”. Mã số: 62720147; Chuyên ngành: Thần kinh. Nghiên cứu sinh: Đào Thị Bích Ngọc. Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu 2. PGS.TS. Nguyễn Kim Việt. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà nội. Những kết luận mới của luận án:. - Nhóm nhồi máu não có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ cao gấp 3,1 lần so với nhóm chứng. - Nhồi máu não gây tổn thương các chức năng nhận thức ở bệnh nhân nhồi máu não cao khác biệt so với nhóm chứng.. - Tỷ lệ rối loạn chú ý và rối loạn chức năng điều hành khá cao.. - Tuổi càng cao tỷ lệ rối loạn nhận thức và sa sút trí tuệ càng tăng.. - Trình độ học vấn càng cao thì tỷ lệ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ càng thấp. - Tổn thương nhiều vị trí có tỷ lệ rối loạn các chức năng nhận thức cao hơn tổn thương 1 vị trí (77,3% và 58,1%), các bệnh nhân có tổn thương nhiều vị trí có nguy cơ bị rối loạn nhận thức cao gấp 2,5 lần so với các bệnh nhân có tổn thương 1 vị trí.. NGƯỜI HƯỚNG DẪN (ký, ghi rõ họ tên) NGHIÊN CỨU SINH (ký, ghi rõ họ tên) PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu- PGS.TS. Nguyễn Kim Việt Đào Thị Bích Ngọc.
SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS. THE DOCTRINE THESIS. Title: "The clinical characteristics of cognitive function after cerebral infarction and some related factors". Code: 62720147; Major: Neurology. Candidate: Dao Thi Bich Ngoc. Instructor: 1. Assoc. Nguyen Van Lieu 2. Assoc. Nguyen Kim Viet. Training institution: Hanoi Medical University. New conclusions of the thesis:. - The cerebral infarction group was 3.1 times more likely to develop dementia than the control group. - Infarct cerebral damage to cognitive functions in patients with cerebral infarction was significantly different from the control group.. - The rate of attention disturbances and dysfunction is high.. - The higher the incidence of cognitive dysfunction and dementia, the higher the increase.. - The higher the educational level, the lower the rate of cognitive decline and intellectual decline. Multiple lesions with a higher incidence of cognitive dysfunction were found in 1 place (77.3% and 58.1%), patients with multiple site lesions at risk Awareness is 2.5 times higher than that of patients with a lesion INSTRUCTOR CANDIDATE . Nguyen Van Lieu- Nguyen Kim Viet Đào Thị Bích Ngọc.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1840
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380_DAOTHIBICHNGOC-LAthankinh32.pdf
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
380_DaoThiBichNgoc-ttTK32.pdf
  Restricted Access
659.12 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.