Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1830
Nhan đề: Mô hình tử vong do các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2005 - 2014 tại tỉnh Nghệ An và đánh giá giải pháp can thiệp nâng cao chất lượng báo cáo tử vong
Tác giả: Nguyễn Văn, Thương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Trần, Ngoan
Từ khoá: 62720301;Y tế công cộng
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Mô hình tử vong do các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2005 - 2014 tại tỉnh Nghệ An và đánh giá giải pháp can thiệp nâng cao chất lượng báo cáo tử vong”. Mã số: 62.72.03.01; Chuyên ngành: Y tế công cộng. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thương. Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Trần Ngoan. Cơ sở đào tạo: Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội. Những kết luận mới của luận án: . Mô tả được phân bố theo số lượng và tỷ lệ % của 4 nhóm bệnh không lây nhiễm chính bao gồm các bệnh tim mạch, các bệnh ung thư, đái tháo đường, và các bệnh hô hấp mạn tính là nguyên nhân tử vong 59,3% của tổng số tử vong ở trỉnh Nghệ An trong giai đoạn 10 năm liên tục.. Phân tích được tỷ lệ tử vong chuẩn hóa tuổi trên 100.000 người-năm cho tổng số và từng nhóm bệnh không lây nhiễm. Trong 4 nhóm bệnh không lây nhiễm, các bệnh tim mạch và ung thư có tỷ lệ tử vong chuẩn hóa cao nhất và nhì trong số 13 nhóm nguyên nhân chính, theo chương ICD-10.. Mô tả được phân bố (%) số người mất do các bệnh không lây nhiễm ở tuổi dưới 70. Nhóm bệnh ung thư có tỷ lệ % số người tử vong dưới 70 tuổi cao nhất trong 4 nhóm các bệnh không lây nhiễm, trên 60% và sau đó là nhóm đái tháo đường trên 50%.. Mô tả được sự lưu hành với mức độ nguy hiểm khác nhau giữa các vùng sinh thái, địa lý, kinh tế của tỉnh Nghệ An. Vùng ngoại thành, nông thôn, ven biển có nguy cơ cao tử vong do các bệnh không lây nhiễm. Riêng vùng núi cao, nam giới có nguy cơ thấp mắc ung thư và đái tháo đường trong công trình nghiên cứu này.. Phân được gánh nặng bệnh tật do các bệnh không lây nhiễm (DALY) là số năm sống tiềm năng mất đi do mắc bệnh và tử vong sớm do các bệnh không lây nhiễm và cho 4 phân nhóm BKLN.. Chất lượng số liệu ghi nhận tử vong là rất tốt đối với 1.581 trường hợp tử vong năm 2014 ở huyện Diễn Châu, độ nhạy đạt 95%. Sau tập huấn can thiệp bằng hội thảo về nguyên tắc và phương pháp ghi nhận tử vong, chất lượng số liệu tăng có ý nghĩa thống kê đối với độ nhạy, độ đặc hiệu, trị số dự báo dương và trị số dự báo âm đối với toàn bộ BKLN và từng phân nhóm.. NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH Lê Trần Ngoan Nguyễn Văn Thương.
SUMMARY OF THE NEW FINDINGS AND CONCLUSIONS OF. THE DOCTRAL THESIS. Thesis title: "Mortality patterns from non-communicable diseases in the period of 2005 - 2014 in Nghe An province and evaluation of the interventions to improve the quality of death registration". Code: 62.72.03.01; Major: Public Health. Candidate: Nguyen Van Thuong. Mentor: Assoc. Prof. Dr. Le Tran Ngoan. Training institution: Institute of Preventive Medicine and Public Health - Hanoi Medical University. New findings and conclusions of the Doctoral thesis:. The four main non-communicable diseases (NCDs) were observed and described including cardiovascular disease, cancer, diabetes, and chronic respiratory illnesses that causes about 59,3 % of total deaths in Nghe An province, over a 10-year period.. The age-standardized rates per 100,000 person-year were estimated in using the world population structure, for NCDs. For specific groups, cardiovascular disease and cancer were the two leading causes of deaths among the 13 major groups, according to Chapter ICD-10.. Proportion of cases died prematurely under the age of 70 was estimated for total and its sub-groups of NCDs. The highest proportion of cases died prematurely under the age of 70 was seen for cancer (over 60%) and diabetes (over 50%).. Ecological variables of death from NCDs were observed. That is, the significant increased risks of NCDs were seen in areas of suburban, rural and coastal; in contrast, the significant decreased was observed in high mountain areas for cancer and diabetes in men.. Disability-Adjusted Life Lost (DALY) of NCDs and its sub-4-groups was estimated and addressed. Among NCDs, the leading DALY was seen for cancer.. Data quality of mortality registration of NCDs in Dien Chau district for 1,581 deaths occurred in 2014 was very good with the estimated sensitivity of 95%. Data quality of accuracy and completeness of mortality registration was significantly improved for NCDs and its sub-groups of sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value, after the population-based interventions by completed training workshops on principle and methods Mentor Assoc. Prof. Dr. Le Tran Ngoan Candidate Nguyen Van Thuong .
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1830
Bộ sưu tập: Luận án (nghiên cứu sinh)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
372_NGUYENVANTHUONG-Ytcc33(1).pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
372_NguyenVanThuong-ttytcc33(1).pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
586.49 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.