Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1820
Title: Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch một thì điều trị bệnh thiếu máu mạn tính chi dưới
Authors: Nguyễn Duy, Thắng
Advisor: PGS.TS. Đoàn Quốc, Hưng
Keywords: 62720124;Ngoại lồng ngực
Issue Date: 2018
Abstract: THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch một thì điều trị bệnh thiếu máu mạn tính chi dưới”. Mã số: 62720124; Chuyên ngành: Ngoại lồng ngực. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Thắng. Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà nội. Những kết luận mới của luận án:. Trên cơ sở nghiên cứu 50 bệnh nhân thiếu máu chi dưới mạn tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà nội từ tháng 8/2014 đến tháng 1/2018, luận án có một số đóng góp mới như sau:. Đây là công trình đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam nghiên cứu về đặc điểm bệnh nhân, lựa chọn chỉ định và kết quả sớm cũng như trung hạn của phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch cho thiếu máu mạn tính chi dưới, từ đó rút ra những kinh nghiệm về lựa chọn phương pháp điều trị cho các tổn thương mạch máu nhiều tầng của thiếu máu mạn tính chi dưới. Cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho ngành phẫu thuật tim mạch – lồng ngực.. Áp dụng một số cải tiến trong tạo đường vào cho điều trị bệnh mạch máu như sử dụng mạch máu được bộc lộ bằng phẫu thuật, mạch nhân tạo (prothese).. NGƯỜI HƯỚNG DẪN (ký, ghi rõ họ tên) PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng NGHIÊN CỨU SINH (ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Duy Thắng .
NEW FINDINGS IN MEDICAL DOCTOR THESIS. Research name: "The results of combining vascular surgery and intravascular intervention for chronic lower limb ischemia". Code: 62720124; Speciality: Thoracic surgery. Candidate: Nguyễn Duy Thắng. Director of thesis: Assoc. Pro. Ph.D. Đoàn Quốc Hưng. Hanoi Medical University. There were some new conclusions of this thesis:. Based on studying 50 patients with chronic lower limb ischemia at the Viet Duc University Hospital and Hanoi Medical University Hospital from August 2014 to January 2018, the thesis has some new contributions as follows:. This is the first study in Northern Vietnam to analyse patient characteristics, indications and results of combined vascular surgery and intravascular intervention for chronic lower limb ischemia. Draws experience in the selection of treatments for multiple level vascular lesions of chronic lower limb ischemia. Provide additional reference for cardio-vascular surgery.. Utilization of exposed arteries and vascular prothesis as access strategies for vascular intervention DIRECTOR OF THESIS Assoc. Pro. Ph.D. Đoàn Quốc Hưng CANDIDATE Nguyễn Duy Thắng .
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1820
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
364_NGUYENDUYTHANG-NGOAILN.pdf
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
364_NguyenDuyThang-NgoaiLN33.pdf
  Restricted Access
439.77 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.