Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/926
Title: Giáo trình Lý thuyết Dịch tễ học
Authors: NGUYỄN, TRẦN HIỂN
Keywords: Dịch tễ học, Lý thuyết dịch tễ học
Issue Date: 2012
Publisher: Nhà xuất bản Y học
Abstract: Tài liệu này được biên soạn phục vụ cho việc học môn dịch tễ học của sinh viên chuyên ngành Y học dự phòng, tuy nhiên, tài liệu này cũng có thể được sử dụng là tài liệu học tập và tham khảo cho các đối tượng sinh viên các chuyên ngành khác trong cỏc trường đại học Y và cán bộ y tế. Tài liệu này đã dựa trên các các bài giảng trước đây của Bộ môn Dịch tễ học có chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
Description: Cung cấp kiến thức về các phương pháp mô tả tình hình sức khoẻ của cộng đồng, xác định yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh, đánh giá hiệu quả can thiệp và cách suy luận kết hợp nhân quả trong nghiên cứu dịch tễ học, các nguyên lý dịch tễ học và nguyên tắc dự phòng những bệnh phổ biến ở cộng đồng, bao gồm các bệnh lây và không lây. Trình bày các cách tính toán các chỉ số đo lường bệnh trạng, chẩn đoán sức khỏe cộng đồng, sàng tuyển phát hiện bệnh sớm, xử lý, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu dịch tễ học, giám sát điều tra dịch, tiêm chủng mở rộng, kiểm dịch y tế quốc tế, khống chế trùng y học, dịch tễ học dịch vụ y tế, chính sách y tế và sức khỏe người di cư.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/926
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhDichTeHoc.pdf
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.