Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1917
Title: Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III
Authors: Từ Thị Thanh, Hương
Advisor: GS.TS. Nguyễn Bá, Đức
Keywords: 62720149;Ung thư
Issue Date: 2019
Abstract: THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III”. Mã số: Chuyên ngành: Ung thư Mã số: 62720149. Nghiên cứu sinh: Từ Thị Thanh Hương. Khóa học: 30. Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Bá Đức. Cơ sở đào tạo: Đại học Y hà Nội. Những kết luận mới của luận án:. Kết quả nghiên cứu của đề tài có những đóng góp mới cho lĩnh vực khoa học chuyên nghành cung cấp những kinh nghiệm thực tế trên người bệnh Việt Nam về ứng dụng các phác đồ FOLFOX4, một phác đồ còn mới trong điều trị ung thư đại tràng (UTĐT) giai đoạn III nhằm nâng cao kết quả điều trị loại bệnh này ở nước ta, là phương pháp điều trị hiệu quả an toàn. Tỷ lệ sống OS là 74,5%, thời gian sống thêm 3 năm không bệnh là 73,6%. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ và không bệnh phụ thuộc vào mức độ xâm lấn tại chỗ và di căn hạch. Tác dụng không mong muốn, tai biến, biến chứng thấp.. Luận án đã khắng định tính khẳ thi và vai trò của phác đồ FOLFOX4 trong điều trị bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn III ở nước ta.. Tác giả đã tìm được một số yếu tố liên quan tiên lượng độc lập cho thời gian sống thêm không bệnh và toàn bộ là mức độ xâm lấn u và di căn hạch.. Đây là những kết quả rất cao trong điều trị di căn gan trong ung thư đại tràng có ý nghĩa khoa học và là đóng góp thực tiễn cho chuyên nghành ung thư.. NGƯỜI HƯỚNG DẪN GS. TS. Nguyễn Bá Đức NGHIÊN CỨU SINH Từ Thị Thanh Hương .
SUMMARY OF THE PHD THESIS . Main Findings and its Specific Contribution. Thesis: “An evaluation of the efficacy of adjuvant chemotherapy using FOLOFOX4 regimen in patients with stage III colon carcinoma”. Specialization: Oncology Code: 62720149. PhD student: Từ Thị Thanh Hương. Course: 30. Scientific instructor: Prof. Dr. Nguyễn Bá Đức. Training institution: Hanoi Medical University. Thesis conclusions are made as below.. The study has some new contributrions to the field of oncology as it gave practical experiences of the application of FOLFOX4 regimen in Vietnamese patients which has been newly applied in stage III colon cancer in Vietnam to improve treatment results of this disease in the country. FOLFOX4 has proved its benefits to patients, the regimen is a safe and effective treatment. Adjuvant chemotherapy using FOLOFOX4 regimen in patients with stage III colon cancer improved disease-free survival (DFS). The overall survival rate at 5 years was 74.5% and the 3 - year DFS was 73.6%. The overall survival rate and DFS rate depended on the depth of primary tumor invasion and metastatic lymph node ratio. Unexpected effects and complications were low.. The thesis has confirmed the feasibility and the role of FOLFOX4 regimen as adjuvant treatment of stage III colon cancer in Vietnam.. The author has found a number of independent prognostic factors related to DFS and OS rate i.e. the depth of tumor invasion and lymph node metastasis.. These are prominent results with scientific significance in the treatment of hepatic metastasis in colon cancer, contributing practically to the study of oncology INSTRUCTOR PHD STUDENT Prof. Dr. Nguyễn Bá Đức Từ Thị Thanh Hương .
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1917
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
444_TUTHITHANHHUONG-LAK30.pdf
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
444_TuThiThanhHuong-ttK30.pdf
  Restricted Access
545.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.