Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1875
Title: Bạo lực gia đình và sức khỏe của thai phụ, trẻ sơ sinh tại huyện Đông Anh, Hà Nội năm 2014 - 2015
Authors: Nguyễn Hoàng, Thanh
Advisor: PGS.TS. Ngô Văn, Toàn
PGS.TS. Nguyễn Đăng, Vững
Keywords: 62720301;Y tế công cộng
Issue Date: 2019
Abstract: THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Bạo lực gia đình và sức khỏe của thai phụ, trẻ sơ sinh tại huyện Đông Anh, Hà Nội năm 2014 - 2015”. Mã số: 62720301; Chuyên ngành: Y tế công cộng. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Thanh Khóa học: 33. Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Ngô Văn Toàn; 2. PGS.TS. Nguyễn Đăng Vững. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội. Những kết luận mới của luận án: . Tại Việt Nam, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vào năm 2007 và Chính phủ cũng thông qua chiến lược quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã có một số nghiên cứu trước đây về chủ đề bạo lực đối với phụ nữ nhưng chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu sâu về bạo lực và tác hại của bạo lực đối với sức khoẻ thai phụ và trẻ sơ sinh. Trong khi đó đây là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ mà còn cả của thai nhi và sự phát triển của trẻ sau này. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng về mảng trống trong bức tranh chung về bạo lực gia đình đối với phụ nữ.. Nghiên cứu của chúng tôi đã cung cấp các bằng chứng khoa học đáng tin cậy dựa trên thiết kế nghiên cứu và kỹ thuật thu thập thông tin chính xác và tin cậy. Kết quả cho thấy nếu thai phụ bị bạo lực trong quá trình mang thai sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ và gia tăng nguy cơ sinh non/sinh nhẹ cân. Đây là những bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách ưu tiên xây dựng các chương trình can thiệp phòng chống bạo lực đối với thai phụ vì trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp hiện nay chúng ta cần ưu tiên các nhóm đối tượng đích dễ bị tổn thương. Mặt khác nghiên cứu của chúng tôi cũng có tính nhân văn cao khi lựa chọn nghiên cứu trên đối tượng dễ bị tổn thương và yếu thế là thai phụ.. NGƯỜI HƯỚNG DẪN (ký, ghi rõ họ tên) NGHIÊN CỨU SINH (ký, ghi rõ họ tên)
NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS. EXCITING DOCTORAL THESIS. Name of thesis: Intimate partner violence and the health of pregnant women and newborns in Dong Anh district, Hanoi in 2014-2015.. Code: 62700301 Major: Public Health. Name of PhD student: Nguyễn Hoàng Thanh course: 33.. Specialized: Public health; Code: 62720301. Suppervisors: 1. PGS.TS.Ngô Văn Toàn; 2.PGS.TS. Nguyễn Đăng Vững. Instructor: Hanoi Medical University. New conclusions of the thesis:. In Vietnam, the National Assembly passed the Law on Prevention and Control of Domestic Violence in 2007 and the Government also adopted the national strategy on prevention of domestic violence in the period 2015-2020. However, the implementation is still limited. Although there are some studies on the topic of violence against women previour, but we are lack of study on the violence and harms of violence against pregnant women and babies, while they are particularly vulnerable. Because violent is not only affects their health but also their fetus and their development later. Our research provides evidence of an empty space in the general picture of domestic violence against women.. Our research provided reliable scientific evidence based on research design and techniques that collected accurate and reliable information. The results showed that if pregnant women had been exposed to violence during pregnancy, they would have risk adversely affect to their health and increase of premature birth and low birth weight. These are the scientific evidence for policy makers who prioritize the prevention of violence prevention programs for pregnant women. In the context of the current limited resources, we need to prioritize vulnerable target groups. On the other hand, our research also has high humanity when selecting research on vulnerable pregnant women SUPPERVISOR (Sign) PhD STUDENT (Sign) .
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1875
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409_NGUYENHOANGTHANH-LAytcc33.pdf
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
409_NguyenHoangThanh.pdf
  Restricted Access
555.29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.