Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1681
Title: Đánh giá hiệu quả thuốc erlotinib trong điều trị ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn muộn
Authors: Lê Thu, Hà
Advisor: PGS.TS. Trần Văn, Thuấn
Keywords: 62720149;Ung thư
Issue Date: 2017
Abstract: THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI. CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Đánh giá hiệu quả thuốc erlotinib trong điều trị ung thư phổi biểu. mô tuyến giai đoạn muộn”. Mã số: 62720149; Chuyên ngành: Ung thư. Nghiên cứu sinh: Lê Thu Hà. Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Thuấn. Cơ sở đào tạo: Bộ môn Ung thư, trường Đại học Y Hà Nội. Những kết luận mới của luận án:. 1. Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về hiệu quả điều trị của. thuốc erlotinib trên đối tượng bệnh nhân UTPKTBN có đột biến EGFR sau thất bại. với hoá trị.. 2. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy:. - Việc đánh giá cải thiện triệu chứng được lượng hoá. Các triệu chứng chủ quan của. bệnh nhân được khai thác trên bộ câu hỏi, đánh giá bằng các thông tin mới: thời. gian xuất hiện đáp ứng trung bình (2,3±0,7 tuần), tỷ lệ cải thiện triệu chứng và. trung vị thời gian duy trì đáp ứng (ho: 8,4 tháng; đau ngực: 7,8 tháng; khó thở: 7,3. tháng).. - Tỷ lệ đáp ứng khách quan và tỷ lệ kiểm soát bệnh (36,7%-70,9%) cao hơn hẳn. hoá trị bước 2 và cao hơn nhóm BN UTPKTBN không có đột biến điều trị erlotinib. trong các nghiên cứu và phân tích gộp trước đây.. - Đặc biệt, đáp ứng trên tổn thương não rất cao (57,1%), khác biệt so với điều trị. hoá chất kinh điển trong các nghiên cứu từ trước đến nay.. - Thời gian STKTT và STTB (8,3 tháng, 12 tháng), là những bứt phá so với kết quả. từ điều trị hoá trị bước 2, 3. Đem lại những lợi thế cho việc điều trị những bước. tiếp sau cho BN UTPKTBN có đột biến EGFR.. - Tác dụng không mong muốn khi điều trị với thuốc rất ít gặp, giải quyết được. những tồn tại mà điều trị hoá trị giai đoạn muộn vấp phải.. NGƯỜI HƯỚNG DẪN. (ký, ghi rõ họ tên). PGS.TS Trần Văn Thuấn. NGHIÊN CỨU SINH. (ký, ghi rõ họ tên). Lê Thu Hà.
SUMMARY AND CONCLUSIONS OF THESIS. Study: " Efficacy of erlotinib (Tarceva) in previously treated patients with. EGFR-mutated adenocarcinoma in recurrent or metastasis lung cancer". Code: 62720149; Specialization: Oncology. Fellow: Ha Le Thu. Mentor: Professor. Thuan Tran Van. Institution: Department of Oncology, Hanoi Medical University. These new findings of the thesis:. 1. This is the first study in Vietnam of efficacy of erlotinib (Tarceva) - EGFR. tyrosine kinase inhibitors in previously treated patients with EGFR mutations. after failure of chemotherapy.. 2. Results from the study showed that:. The assessment of symptomatic improvement was quantified. The subjective. symptoms of patients being exploited on the questionnaire of Quality of Life. EORTC-C30 LC-13 for lung cancer patients, assessed using the new criteria:. median time to response was 2.3 ± 0.7 weeks, the rate of symptomatic. improvement and median to deterioration (cough: 8.4 months; chest pain: 7.8. months; dyspnea: 7.3 months).. Over all response rate and disease control rate was 36.7% and 70.9%, superior. to chemotherapy and higher than patients with EGFR wild-type.. In particular, the response rate of brain metastasis is very high (57.1%), different. from the traditional chemotherapy.. PFS and OS was 8.3 months and 12 months, higher than second-line or thirdline chemotherapy.. Toxicity of drug is mild. No patient has discontinued erlotinib because of toxic. effects.. Mentor. Prof. Thuan Tran Van. Fellow. MD. Ha Le Thu
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1681
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240_LETHUHA-LA.pdf
  Restricted Access
3.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
240_LeThuHa-tt.pdf
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.